Coulombs (в) към електронната такса (д) електрически преобразувател за зареждане

C
   
Electron charge result: e

Кулони (в) към електронната такса (E): 1C = 6.24150975 · 10 18 e

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Coulombs (в) към електронната такса (д) електрически преобразувател за зареждане