Millicoulombs (MC) към кулот (в) електрически преобразувател

mC
   
Coulombs result: C

Millicoulombs (MC) към кулот (в): 1C = 1000MC

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Millicoulombs (MC) към кулот (в) електрически преобразувател