Coulombs (c) до преобразувателя на електрическия заряд на Ампер (АХ)

C
   
Ampere-hours result: Ah

Кулони (с) до ампер-часове (AH): 1C = 2.7778 · 10 -4 ah

Единицата на количеството електрически заряд е кулонът, зарядът на електрон е приблизително -1.602 × 10 -19 C.

Coulombs (c) до преобразувателя на електрическия заряд на Ампер (АХ)